آيا كسي هست؟

آيا كسي هست كه موسيقي گريه‌آوري بزند...

تا شايد چشم‌هاي خشك و ترك خورده زمانه به گريه‌آيند؟

آيا كسي هست شانه‌هاي خواب‌آلود اين روزگار بد را

آنقدر تكان دهد تا خواب از چشم و دل و جسم و روحش بيرون رود

و خدا را ببيند؟

آيا كسي هست؟

آيا در ميان اينهمه انسان مدعي،

مسيح نفسي نيست كه از خون خود بگذرد

از جان خود بگذرد

از مال خود بگذرد

يك كلام ...

از خود بگذرد

و به خاطر انسانهاي كوري كه

وسعت ديدشان از حوزه

خوردن،

خوابيدن

و شهوت

بيشتر نيست

اسم خدا را

آنچنان فرياد بزند

كه لرزه بر دل تمام شياطين بيندازد؟

آيا كسي نيست؟

موريانه فساد

اگر تمام دنيا را هم بخورد

من نگران نيستم

زيرا مثل هميشه تنها نام خداست كه مي‌ماند

نگراني من از اين است كه

خداوند در درون ماست و بايد با ما بسوزد

ايكاش مي‌توانستم

آنگونه از ضعفهايم رها شوم

كه موريانه ريزي مثل فساد

نتواند جرأت كند با من دربيفتد

آيا كسي هست با او دربيفتد؟

كسي كه از جان خود بگذرد

از مال خود بگذرد

يك كلام ...

از خود بگذرد

آيا كسي هست؟

 

/ 0 نظر / 9 بازدید